Firstbeat-rekisteriseloste

LIIKUNTAA JA HYVINVOINTIA SPORTALITON HYVINVOINTIANALYYSI-PALVELUN REKISTERISELOSTE

 

Rekisteriseloste koskien Liikuntaa ja hyvinvointia Sportaliton toteuttamaa Hyvinvointianalyysi-palvelua, jossa tietoja käsitellään Firstbeat Technologies Oy:n Hyvinvointianalyysi-verkkopalvelussa. Seloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) määrittämät tiedot henkilötietojen käytöstä.

 

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ 

Yrityksen nimi: Liikuntaa ja hyvinvointia Sportalito (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)

Y-tunnus: 2846874-8

Osoite: Niittysillankulma 2 C 25, 02200 Espoo

Firstbeat Technologies Oy (yritys- ja yhteisötunnus 1782772-5), käyntiosoite Yliopistonkatu 28 A, 40700 Jyväskylä (jäljempänä "Firstbeat") toimii tietojen käsittelijänä Rekisterinpitäjän lukuun.

 

TERMIT

"Asiakas" on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Rekisterinpitäjä tuottaa Hyvinvointianalyysi-palvelun Asiakkaan määrittämien Mitattavien mittaus- ja muita henkilötietoja käyttäen. Tyypillisessä tilanteessa Asiakas on työnantaja, jonka työntekijät ovat Mitattavia. Asiakas voi olla myös itse Mitattava.

"Mitattava" on luonnollinen henkilö, jolle Rekisterinpitäjä tuottaa Hyvinvointianalyysi-palvelun käyttäen Mitattavan sykemittaustietoja sekä muita henkilötietoja.

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa [email protected] Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii Jannica Paananen  


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käyttötarkoitus Hyvinvointianalyysi-palvelussa on Mitattavalle tehtävä analyysi hyvinvoinnin eri osa-alueista käyttäen Mitattavan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja käyttäytymistä kuvaavia tietoja sekä sykemittaustietoa. Muita henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat mm. käyttäjätukeen liittyvät toimet ja palvelun käytön tilastointi.

Sovellettavan lainsäädännön edellyttäessä Mitattavan suostumusta tässä selosteessa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn (esimerkiksi kun on kysymys terveyteen liittyvistä tiedoista eli ns. erityisistä henkilötiedoista), suostumus hankitaan asianmukaista menetelmää käyttäen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi rastittamalla erikseen suostumusta osoittava ruutu, tekemällä valinta palvelun tai verkkosivuston teknisissä asetuksissa taikka muulla suostumuksen yksiselitteisesti ilmaisevalla ilmoituksella tai toiminnalla. Suostumuksen epääminen saattaa vaikuttaa kyseessä olevan palvelun tarjoamiseen.

Lokitietoja verkkopalvelun käytöstä tai mittalaitteiden käsittelystä tallennetaan lisäksi Rekisterinpitäjän, Asiakkaan, Firstbeatin sekä Mitattavien oikeutettujen etujen turvaamiseksi esimerkiksi mahdollisten tietoturvaongelmien tutkimista varten sekä esimerkiksi, jotta voidaan tarvittaessa todistaa, että laskutetut palvelut on suoritettu.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on osapuolten välinen sopimus taikka Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen. Käsittelyn oikeusperusteena voi olla myös Mitattavan suostumus, sovellettavan lainsäädännön niin edellyttäessä.

Lisäksi todettakoon, että kopio palveluun tallennetuista tiedoista luovutetaan Firstbeatille anonyymissa muodossa tilastollista sekä tieteellistä tutkimusta varten, kuten keskimääräisten viitearvojen laskentaan.

Lisäksi henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen, palveluista ja tapahtumista kertomiseen sekä markkinointiin.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Mittauksiin liittyvät henkilötiedot säilytetään palvelukonseptiin kuuluvia mahdollisia seurantamittauksia varten 18 kuukautta viimeisen mittauksen jälkeen, minkä jälkeen ne poistetaan. Jos Mitattava on antanut erillisen suostumuksensa pitempiaikaiseen säilytykseen, henkilötietoja voidaan säilyttää myös pitempään.

 

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Mitattavista. Tyypillisessä tapauksessa Mitattavan edustama organisaatio, kuten työnantaja, on Rekisterinpitäjän Asiakas ja Asiakas määrittää ketkä ovat Mitattavia.

 

KUVAUS TIETOLÄHTEISTÄ

Asiakas toimittaa Rekisterinpitäjälle kunkin Mitattavan sähköpostiosoitteen. Muut tiedot saadaan palvelun toimittamista varten Mitattavalta itseltään verkkopalvelun kautta sekä mittalaitteita käyttämällä. Rekisterinpitäjä saattaa lisäksi kerätä tietoja Mitattavilta palvelun käytön yhteydessä tai muulla tavoilla.

 

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Rekisterinpitäjä kerää tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten Hyvinvointianalyysi-palvelun Mitattavista osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika, sukupuoli, pituus, paino
 • Aktiivisuusluokka, maksimi- ja minimisyke, maksimaalinen hapenottokyky
 • Käyttöliittymässä asetettu kieli
 • Tietoja pitkäaikaisista sairauksista ja lääkityksestä
 • Sykemittaustietoja sekä mittausajan päiväkirjamerkintöjä, kuten alkoholin käyttö, lyhytaikaiset sairaudet ja lääkitys, merkintöjä yksittäisistä tapahtumista
 • Yhteystietoja, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Tietoja työnantajasta, kuten työnantajan nimi, yhteystiedot ja henkilöstöryhmä
 • Tietoja palvelun käytöstä
 • Tieto suostumuksista tietojen käsittelyyn palvelussa
 • Analyysin tuloksena Mitattavalle luotu raportti ja toimenpidetavoitteet

Hyvinvointianalyysi-palvelua on teknisesti mahdollista käyttää myös anonyymisti Mitattavan tai Rekisterinpitäjän valitseman henkilötunnisteen avulla.

 

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PÄÄPERIAATTEISTA

Rekisterinpitäjä noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuusvelvoitetta. Rekisterinpitäjä suojaa keräämänsä henkilötiedot siten, etteivät muut kuin Rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt tai tietojen käsittelijät voi käsitellä niitä ja että tietoja käsitellään vain liittyen työtehtäviin.

Siltä osin, kun tietoja käsitellään Firstbeatin järjestelmissä, Firstbeat vastaa omalta osaltaan rekisterin suojauksesta.

 

TIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Henkilötiedot säilytetään ainoastaan Rekisterinpitäjän tai Firstbeatin hallinnoimissa järjestelmissä. Henkilötietoja ei luovuteta ilman Mitattavan suostumusta Rekisterinpitäjän tai sen nykyisten tai tulevien konserniyhtiöiden ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien oikeuksien suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä ei luovuta Mitattavasta tallennettuja henkilötietoja Asiakkaalle. Asiakkaalle toimitetaan ainoastaan keskiarvotietoja Mitattavien hyvinvoinnista. Keskiarvotietoja ei toimiteta, jos Mitattavien määrä on niin pieni, että yksittäisen Mitattavan tiedot olisivat tunnistettavissa keskiarvoista.

Tietoja ei siirretä EU:n / ETA-alueen rajojen ulkopuolelle.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Mitattavalla on oikeus tarkastaa ja korjata tai vaatia korjattavaksi virheellisiä henkilötietojansa. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa.

Mitattavalla on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja vaatia henkilötietojen poistoa palvelusta tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava henkilökohtaisesti Rekisterinpitäjälle taikka allekirjoitetulla kirjeellä tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään palvelun käytön yhteydessä rekisteröityä sähköpostiosoitetta.

Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 18.3.2019. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

Close

50% Valmis

UNOHDA ERGONOMIA, LISÄÄ LIIKE!

Tilaa ilmainen opas tästä, jossa opetan sinulle kaksi helppoa liikkuvuustestiä sekä saat heti vinkit, joilla parannat liikuvuuttasi!